Polityka prywatności

OSTATNIA AKTUALIZACJA: LIPIEC 2024

Część wstępna: Główne zmiany

Jako zaufany partner, ochrona Twoich danych osobowych jest ważna dla Grupy BNP Paribas.

Udoskonaliliśmy naszą Informację o ochronie prywatności, bardziej przejrzyście podając następujące informacje:

 • czynności przetwarzania związane z poszukiwaniem handlowym,
 • czynności przetwarzania związane ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz sankcjami międzynarodowymi (zamrożenie aktywów)

WSTĘP

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych; w tym celu, Grupa BNP Paribas przyjęła silne zasady w Karcie Ochrony Danych Osobowych dostępnej na stronie BNP Paribas - Karta Prywatności Danych Osobowych (group.bnpparibas).

Arval Trading („My”), jako administrator danych, odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w toku swojej działalności.

Nasza działalność polega na odsprzedaży używanych pojazdów profesjonalistom na skalę międzynarodową i udostępnianiu im całej sprzedaży organizowanej przez Grupę Arval.

W ramach zintegrowanej grupy bankowo-ubezpieczeniowej, we współpracy z różnymi podmiotami grupy BNP Paribas, zapewniamy naszym klientom pełną gamę produktów i usług bankowych, ubezpieczeniowych i leasingowych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak możesz je kontrolować i zarządzać nimi.

1. CZY PODLEGASZ NINIEJSZEMU OGŁOSZENIU?

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy Ciebie, jeśli („Ty”):

 • poręczyciele;
 • beneficjenci Twoich transakcji płatniczych;
 • beneficjenci twoich umów lub polis ubezpieczeniowych i trustów;
 • ostateczni właściciele rzeczywiści;
 • akcjonariusze spółki;
 • przedstawiciele osoby prawnej;
 • personel usługodawcy i partnera biznesowego.

Przekazując nam dane osobowe dotyczące innych osób, prosimy o poinformowanie ich o ujawnieniu ich danych osobowych i zachęcenie ich do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Postaramy się zrobić to samo, gdy tylko będzie to możliwe (na przykład, gdy będziemy mieć dane kontaktowe danej osoby).

2. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KONTROLOWAĆ CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA, KTÓRE WYKONUJEMY NA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługują Ci prawa, które pozwalają Ci sprawować skuteczną kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich przetwarzania.

Jeśli chcesz skorzystać z praw wymienionych poniżej, wyślij żądanie pocztą na następujący adres: Arval Trading Parc d'Activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde, 74370, Epagny Metz-Tessy, France lub na naszych stronach internetowych [1] ze skanem / kopią Twój dowód osobisty, jeśli dotyczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: privacy.arvaltrading@arval.fr.

2.1. MOŻESZ ZAŻĄDAĆ DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chcesz mieć dostęp do swoich danych osobowych, przekażemy Ci kopię żądanych danych osobowych wraz z informacjami dotyczącymi ich przetwarzania.

Twoje prawo dostępu może być ograniczone w przypadkach przewidzianych przez przepisy ustawowe i wykonawcze. Tak jest w przypadku przepisów dotyczących walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które zabraniają nam bezpośredniego dostępu do przetwarzanych w tym celu Twoich danych osobowych. W takim przypadku musisz skorzystać z prawa dostępu do CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) we Francji, która zażąda od nas danych.

2.2. MOŻESZ ZAŻĄDAĆ SPROSTOWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać odpowiedniej zmiany lub uzupełnienia tych danych osobowych. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dokumenty uzupełniające.

2.3. MOŻESZ ZAŻĄDAĆ USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chcesz, możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo.

2.4. MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW

Jeśli nie zgadzasz się z przetwarzaniem opartym na uzasadnionym interesie, możesz sprzeciwić się, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją , informując nas dokładnie o danym przetwarzaniu i przyczynach sprzeciwu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że istnieją ku temu ważne prawnie uzasadnione podstawy lub będzie to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

2.5. MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH KOMERCYJNYCH.

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów poszukiwania komercyjnego, w tym profilowania, o ile jest to powiązane z tym poszukiwaniem.

2.6. MOŻESZ ZAWIESIĆ WYKORZYSTANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, których używamy, lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, sprawdzimy lub zbadamy Twoją prośbę. Możesz poprosić nas o zawieszenie wykorzystania Twoich danych osobowych na czas rozpatrywania Twojej prośby.

2.7. MASZ PRAWA PRZECIWKO ZAUTOMATYZOWANEJ DECYZJI

Co do zasady masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, opartym na profilowaniu lub w inny sposób, która wywołuje skutek prawny lub istotnie na Ciebie wpływa. Możemy jednak zautomatyzować taką decyzję, jeśli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania z nami umowy, dopuszczone przepisami prawa lub jeśli wyraziłeś na to zgodę

W każdym przypadku masz prawo zakwestionować decyzję, wyrazić swój punkt widzenia i zażądać interwencji osoby kompetentnej w celu zbadania decyzji.

2.8. MOŻESZ WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie.

2.9. MOŻESZ ZAŻĄDAĆ PRZENIESIENIA CZĘŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Możesz zażądać kopii danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli jest to technicznie możliwe, możesz zażądać, abyśmy przesłali tę kopię osobie trzeciej.

2.10. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO CNIL?

Oprócz praw wymienionych powyżej, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, którym zwykle jest Twoje miejsce zamieszkania, na przykład CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) we Francji.

3. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W tej sekcji wyjaśniamy Ci, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz podstawę prawną do tego.

3.1. TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z NASZYMI RÓŻNYMI OBOWIĄZKAMI REGULACYJNYMI

Twoje dane osobowe są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do przestrzegania przepisów, którym podlegamy, w szczególności przepisów bankowych i finansowych.

3.1.1. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:

 • zarządzać i raportować ryzyka (finansowe, kredytowe, prawne, braku zgodności lub reputacji itp.), które Grupa BNP Paribas może ponieść w trakcie swojej działalności;
 • przyczyniać się do walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz wypełniać obowiązki kontroli podatkowej i notyfikacji;
 • rejestrować transakcje do celów księgowych;
 • zapobieganie, wykrywanie i raportowanie ryzyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem;
 • wykrywać i zapobiegać łapówkom;
 • przestrzegać przepisów mających zastosowanie do dostawców usług zaufania wydających certyfikaty podpisu elektronicznego;
 • wymieniać i deklarować różne operacje, transakcje lub różne zlecenia lub odpowiadać na oficjalne żądania należycie upoważnionych lokalnych lub zagranicznych organów finansowych, podatkowych, administracyjnych, karnych lub sądowych, arbitrów lub mediatorów, organów ścigania, organów publicznych lub organów publicznych.

3.1.2. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Jako część grupy bankowej musimy mieć silny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/TF) w każdym z naszych centralnie zarządzanych podmiotów, a także stosowanie sankcji lokalnych, europejskich i międzynarodowych.

W tym kontekście jesteśmy współadministratorami z BNP Paribas SA, spółką dominującą Grupy BNP Paribas (termin „My” w tym rozdziale obejmuje również BNP Paribas SA).

Czynności przetwarzania przeprowadzane w celu spełnienia tych zobowiązań prawnych są szczegółowo opisane w Załączniku 1.

3.2. TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI NASZEGO PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU LUB INTERESU OSOBY TRZECIEJ

Jeżeli opieramy przetwarzanie na uzasadnionym interesie, równoważymy ten interes z Twoimi interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami, aby zapewnić sprawiedliwą równowagę między nimi. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat uzasadnionego interesu realizowanego przez przetwarzanie, skontaktuj się z nami pod adresem privacy.arvaltrading@arval.fr.

 

3.2.1. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

 • do nawiązania z Tobą kontaktu i zarejestrowania Twojej firmy jako profesjonalnego handlowca przez Arval Trading, aby mogła ona uczestniczyć w aukcji lub zakupie na MotorTrade;
 • zapewnić wykonanie umowy kupna używanego pojazdu, dostawę i rozliczenie transakcji płatniczej;
 • dostarczenie pojazdu w wybrane przez firmę miejsce, ewentualnie z wyposażeniem podłączonym do urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych we współpracy z wybranymi usługodawcami;
 • na kampanie wycofania od producentów oryginalnego sprzętu w przypadku wady;
 • zarządzanie mandatami drogowymi i parkingowymi otrzymanymi po sprzedaży;
 • do zarządzania kontem naszego klienta. Możemy przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania kontami naszych klientów, zarządzania relacjami umownymi z naszymi klientami firmami, których jesteś pracownikiem lub informowania Cię o rozwoju naszych usług;
 • w celu przeprowadzania ankiet: możemy przetwarzać dane osobowe, gdy wysyłamy Ci ankietę w celu ulepszenia naszych usług i naszych produktów poprzez zapytanie o Twoją opinię i mierzenie Twojego zadowolenia;
 • aby zapewnić Ci dostęp do naszej platformy cyfrowej Motortrade. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy korzystasz z naszych platform cyfrowych w kilku celach (w celu zarządzania Twoimi danymi osobowymi lub danymi osobowymi pojazdu);
 • zarządzać rozwiązywaniem sporów, pomagać i odpowiadać na Twoje prośby i skargi;
 • aby umożliwić dostęp do pomieszczeń i aktywów Arval Trading. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy odwiedzasz nas w naszej siedzibie;
 • zarządzać rozliczeniami i inkasami;
 • do celów ubezpieczeniowych;
 • aby umożliwić dostęp do pomieszczeń i aktywów Arval. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy odwiedzasz nas w naszej siedzibie w celu utrzymania odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa;
 • komunikować się z tobą. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy chcesz się z nami skontaktować, gdy poprosisz nas o pewne informacje dotyczące naszej firmy lub naszych usług lub gdy konieczna jest aktualizacja umowy;
 • zarządzanie istniejącymi długami (identyfikacja klientów z zaległymi długami);
 • odpowiadać na Twoje prośby i pomagać;
 • zarządzanie końcem umowy;
 • zarządzanie ryzykiem, na które jesteśmy narażeni:
  • przechowujemy dowody operacji lub transakcji, w tym w postaci dowodów elektronicznych;
  • monitorujemy Twoje transakcje w celu zarządzania, zapobiegania i wykrywania oszustw;
  • windykujemy długi;
  • zajmujemy się roszczeniami prawnymi i obroną sądową;
  • opracowujemy indywidualne modele statystyczne określające Twoją zdolność kredytową;;
 • do przeprowadzania transakcji finansowych, takich jak sprzedaż portfeli wierzytelności, sekurytyzacja, finansowanie lub refinansowanie Grupy BNP Paribas.
 • w celu poprawy cyberbezpieczeństwa, zarządzania naszymi platformami i stronami internetowymi oraz zapewnienia ciągłości biznesowej;
 • wdrażanie rozwiązań informatycznych;
 • utrzymanie systemów informatycznych w warunkach operacyjnych;
 • w celu poprawy automatyzacji i wydajności naszych procesów operacyjnych i obsługi klienta (na przykład automatycznej obsługi reklamacji, monitorowania Twoich żądań i poprawy Twojego zadowolenia w oparciu o dane osobowe zebrane podczas naszych interakcji z Tobą, takie jak nagrania telefoniczne, e-maile lub czaty);
 • sprzedaż używanych pojazdów;
 • do sprawozdawczości;
 • do świadczenia usług doradczych;
 • do zarządzania konserwacjami, awariami, inspekcjami pojazdów i zgłaszanymi naprawami;
 • prowadzenie badań statystycznych i opracowywanie modeli predykcyjnych i opisowych:
  • w celach komercyjnych: identyfikowania produktów i usług, które mogą najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom, tworzenia nowych ofert lub identyfikowania nowych trendów wśród naszych klientów, opracowywania naszej polityki handlowej uwzględniającej preferencje naszych klientów;
  • w celach bezpieczeństwa: zapobieganie potencjalnym incydentom i usprawnianie zarządzania bezpieczeństwem;
  • w celu zapewnienia zgodności (np. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz zarządzania ryzykiem;;
  • w celu zapobiegania oszustwom;
 • organizować konkursy, loterie, akcje promocyjne, wydarzenia, przeprowadzać badania opinii i satysfakcji klientów.
 • Jeżeli jesteś pracownikiem naszego klienta, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do:
  • zarządzania kontami naszych klientów, zarządzania stosunkami umownymi z naszymi klientami, których jesteś pracownikiem lub informowania Cię o rozwoju naszych usług;
  • zapewniania Ci dostępu do naszych platform cyfrowych. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy korzystasz z naszych platform cyfrowych;
  • podczas zarządzania rozwiązywaniem sporów oraz wspierania i odpowiadania na prośby i skargi;
 • zapewnienia dostępu do pomieszczeń i aktywów Arval. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy odwiedzasz nas w naszej siedzibie w celu zachowania odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa;
 • do nawiązania kontaktu z Tobą. Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy chcesz się z nami skontaktować, gdy zwracasz się o informacje na temat naszej firmy lub naszych usług lub gdy konieczna jest aktualizacja umowy;
 • zapewniania raportowania naszym klientom;
  • świadczenia usług doradczych naszym klientom;

3.2.2. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci ofert handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną

Jako członkowie Grupy BNP Paribas chcemy zaoferować Ci dostęp do wszystkich produktów i usług, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Gdy jesteś klientem i jeśli nie wyrazisz sprzeciwu, możemy przesyłać Ci drogą elektroniczną te oferty naszych produktów i usług oraz tych Grupy, jeśli są one podobne do tych, które już subskrybujesz.

Zapewnimy, że te oferty handlowe odnoszą się do produktów lub usług odpowiednich do Twoich potrzeb i uzupełniających te, które już posiadasz, aby zagwarantować równowagę naszych interesów.

Możemy również przesyłać Ci telefonicznie i e-mail, o ile nie wyrazisz sprzeciwu, oferty dotyczące naszych produktów i usług, a także Grupy i naszych zaufanych partnerów.

3.2.3. Analizujemy Twoje dane osobowe w celu wykonania standardowego profilowania w celu personalizacji naszych produktów i ofert

Aby poprawić Twoje doświadczenie i satysfakcję, musimy określić grupę klientów, do której należysz. W tym celu budujemy standardowy profil z odpowiednich danych, które wybieramy spośród następujących informacji:

- co przekazałeś nam bezpośrednio podczas naszych interakcji z Tobą lub gdy subskrybujesz produkt lub usługę;

- w związku z korzystaniem z naszych produktów lub usług;

- z korzystania z naszych różnych kanałów: stron internetowych i aplikacji (na przykład, jeśli nie masz nic przeciwko korzystaniu z technologii cyfrowej, jeśli wolisz podróż klienta po subskrypcję produktu lub usługi o większej autonomii (opieka nad sobą);

O ile nie wyrazisz sprzeciwu, dokonamy tej personalizacji w oparciu o standardowe profilowanie. Możemy pójść dalej, aby lepiej zaspokoić Twoje potrzeby, jeśli wyrazisz na to zgodę, wykonując spersonalizowane dostosowywanie, jak opisano poniżej.

3.3. TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE, JEŚLI WYRAZIŁEŚ NA TO ZGODĘ

W przypadku określonego przetwarzania danych osobowych udzielimy Ci konkretnych informacji i poprosimy o Twoją zgodę. Oczywiście w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

W szczególności prosimy o wyrażenie zgody na:

 • spersonalizowana personalizacja naszych ofert i naszych produktów lub usług w oparciu o bardziej wyrafinowane profilowanie w celu przewidywania Twoich potrzeb i zachowań;
 • jakakolwiek oferta elektroniczna produktów i usług niepodobnych do tych, które subskrybujesz lub produktów i usług naszych zaufanych partnerów;
 • wykorzystanie Twoich danych przeglądania (cookies) w celach komercyjnych lub w celu poszerzenia znajomości Twojego profilu.

W stosownych przypadkach możesz zostać poproszony o dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

4. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, czyli wszelkie informacje, które identyfikują lub umożliwiają Twoją identyfikację.

W zależności między innymi od rodzaju produktów lub usług, które Państwu dostarczamy oraz interakcji, jakie z Państwem mamy, gromadzimy różne rodzaje danych osobowych o Państwu:

 • Informacje identyfikacyjne: na przykład imię i nazwisko, płeć, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy, zdjęcie, podpis;
 • Dane kontaktowe: adres pocztowy (prywatny lub służbowy), adres e-mail, numer telefonu;
 • Dane dotyczące Twoich nawyków i preferencji podczas korzystania z naszych produktów i usług ;;
 • Dane zebrane w wyniku naszych interakcji z Tobą: na przykład Twoje komentarze, sugestie, potrzeby zebrane podczas naszych rozmów z Tobą osobiście i online podczas komunikacji telefonicznej (rozmowy), dyskusji przez e-mail, czatu, chatbota, wymiany na naszych stronach w mediach społecznościowych i Twoich ostatnie skargi. Twoje dane dotyczące połączenia i śledzenia, takie jak pliki cookie i moduły śledzące do celów innych niż reklamowe lub analityczne na naszych stronach internetowych, usługach online, aplikacjach, stronach mediów społecznościowych;
 • Dane dotyczące umowy sprzedaży Pojazdu i powiązanego Pojazdu (np. numer identyfikacyjny klienta, numer umowy, numer identyfikacyjny pojazdu, tablica rejestracyjna pojazdu);
 • Dane dotyczące umów ubezpieczenia i związanych z nimi roszczeń  (na przykład historia roszczeń ubezpieczeniowych, w tym naprawy i wypłacone odszkodowania, ocena odpowiedzialności, raporty ekspertów i rzeczoznawców, identyfikacja ofiar i obrażeń);
 • Dane zbierane z systemu CCTV (w tym CCTV);
 • Dane na Twoich urządzeniach (telefon komórkowy, komputer, tablet itp.): adres IP, specyfikacje techniczne i unikalne dane identyfikacyjne;
 • Spersonalizowane dane logowania lub funkcje bezpieczeństwa używane do logowania się do witryny i aplikacji Arval Trading
 • Informacje bankowe i finansowe związane z posiadanymi produktami i usługami: np. dane rachunku bankowego, posiadane i wykorzystywane produkty i usługi (kredyt, ubezpieczenie), numer karty kredytowej, incydenty płatnicze;
 • Dane transakcji: obejmujące dane beneficjenta takie jak imię i nazwisko, adres i  dane kontaktowe oraz szczegóły transakcji bankowych, kwotę, datę, godzinę i rodzaj transakcji (karta kredytowa, przelew, polecenie zapłaty);

Możemy zbierać dane dotyczące przestępstw, pod warunkiem przestrzegania surowych warunków określonych w przepisach o ochronie danych.

5. OD KOGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie; jednak możemy również zbierać dane osobowe z innych źródeł.

Czasami zbieramy dane ze źródeł publicznych:

 • publikacje/bazy danych udostępniane przez organy urzędowe lub osoby trzecie (na przykład Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej, Rejestr Handlu i Spółek, bazy danych zarządzane przez organy nadzoru sektora finansowego);
 • witryny/strony mediów społecznościowych podmiotów prawnych lub klientów biznesowych zawierające ujawnione przez Ciebie informacje (np. Twoja własna witryna lub strona w mediach społecznościowych);
 • informacje publiczne, takie jak publikowane w prasie.

Zbieramy również dane osobowe od osób trzecich:

 • inne podmioty z Grupy BNP Paribas;
 • naszych klientów;
 • nasi partnerzy biznesowi;
 • dostawcy usług inicjowania płatności i agregatorów rachunków (dostawcy usług dostępu do informacji o rachunku);
 • strony trzecie, takie jak agencje informacji kredytowej i agencje ds. zapobiegania oszustwom;
 • od brokerów danych, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że zbierają odpowiednie informacje zgodnie z prawem.

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE I DLACZEGO?

a) Z podmiotami z Grupy BNP Paribas

Jako członek Grupy BNP Paribas ściśle współpracujemy z innymi spółkami Grupy na całym świecie.

Twoje dane osobowe mogą być zatem udostępniane między podmiotami z Grupy BNP Paribas, w stosownych przypadkach, w celu:

 • przestrzegać naszych różnych zobowiązań prawnych i regulacyjnych opisanych powyżej;
 • realizacji naszych uzasadnionych interesów, którymi są:
 • zarządzać, zapobiegać, wykrywać oszustwa;

  • prowadzić badania statystyczne i opracowywać modele prognostyczne i opisowe do celów biznesowych, bezpieczeństwa, zgodności, zarządzania ryzykiem i zwalczania oszustw;
  • poprawić wiarygodność niektórych danych dotyczących Ciebie przechowywanych przez inne podmioty Grupy;
  • oferować Ci dostęp do wszystkich produktów i usług Grupy, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i życzeniom;
  • dostosowywać zawartość i ceny produktów i usług;

Nasze finansowanie i refinansowanie stanowi również prawnie uzasadniony interes, z którego wynika, że Państwa dane osobowe są udostępniane podmiotom z Grupy BNP Paribas, które zapewniają nasze refinansowanie.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane pomiędzy spółkami Grupy Arval w celu prowadzenia badań statystycznych oraz opracowywania modeli predykcyjnych i opisowych do celów handlowych, bezpieczeństwa, zgodności, zarządzania ryzykiem i zwalczania nadużyć finansowych.

W tym kontekście my i te inne spółki z Grupy Arval możemy działać jako współadministratorzy przy użyciu wspólnego narzędzia, za pomocą którego istnieje wspólny dostęp i wzajemne wykorzystywanie danych osobowych klientów i kierowców.

Wnioski od osób, których dane dotyczą, dotyczące praw, które ich dotyczą, można składać do jednego ze współadministratorów. Współadministratorzy będą się wzajemnie informować o tych żądaniach i wspierać się nawzajem w ich przetwarzaniu.

Przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie współadministratorów polegającym na ulepszaniu ich produktów i usług poprzez prowadzenie takich badań statystycznych.

b) Z odbiorcami spoza Grupy BNP Paribas i podwykonawcami

Aby zrealizować niektóre cele opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, możemy, w razie potrzeby, udostępniać Twoje dane osobowe:

 • kontrahentom świadczącym usługi w naszym imieniu (np. usługi informatyczne, logistyczne, poligraficzne, telekomunikacyjne, windykacyjne, konsultingowe oraz dystrybucyjne i marketingowe).
 • partnerzy bankowi i handlowi, niezależni agenci, pośrednicy lub brokerzy, instytucje finansowe, kontrahenci, repozytoria transakcji, z którymi jesteśmy powiązani, jeśli ta transmisja jest konieczna, aby umożliwić nam świadczenie usług i produktów lub wykonanie naszych zobowiązań umownych lub transakcji (np. banki, banki korespondenci, powiernicy, emitenci papierów wartościowych, agenci płatniczy, platformy wymiany, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy systemów płatniczych, wydawcy lub pośrednicy kart płatniczych, firmy poręczeń wzajemnych lub instytucje gwarancji finansowych);
 • lokalne lub zagraniczne organy finansowe, podatkowe, administracyjne, karne lub sądowe, arbitrzy lub mediatorzy, organy lub instytucje publiczne (na przykład Banque de France, Caisse des dépôts et des consignations), do których my lub jakikolwiek członek BNP Group Paribas są zobowiązane do ujawnienia w związku z:
  • ich prośba;
  • nasza obrona, działanie lub postępowanie;
  • przestrzeganie wszelkich regulacji lub zaleceń wydanych przez właściwy organ mający zastosowanie do nas lub dowolnego członka Grupy BNP Paribas;
 • zewnętrzni dostawcy usług płatniczych (informacje o Twoich rachunkach bankowych), w celu świadczenia usługi inicjacji płatności lub usługi informacji o koncie, jeśli wyraziłeś zgodę na przekazanie Twoich danych osobowych takiej stronie trzeciej;
 • określonych zawodów regulowanych, takich jak prawnicy, notariusze lub biegli rewidenci, gdy jest to konieczne w określonych okolicznościach (spór sądowy, audyt itp.), a także naszym ubezpieczycielom lub faktycznemu lub potencjalnemu nabywcy spółek lub działalności Grupy BNP Paribas.

7. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku międzynarodowych transferów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do kraju spoza EOG może nastąpić przekazanie Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

 

W przypadku transferów do krajów poza EOG, w których poziom ochrony nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy polegać albo na derogacji mającej zastosowanie do konkretnej sytuacji (na przykład, jeśli transfer jest niezbędny do wykonania naszej umowy z Tobą , na przykład przy dokonywaniu płatności międzynarodowej) lub wdrożymy jedno z poniższych zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych:

 • Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • Wiążące Reguły Korporacyjne.

Aby uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informacje o tym, gdzie są one dostępne, możesz wysłać pisemną prośbę na adres privacy.arvaltrading@arval.fr.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub przez inny okres w związku z naszymi wymogami operacyjnymi, takimi jak prowadzenie odpowiednich rachunków, ułatwianie zarządzania relacjami z klientami i odpowiadanie na roszczenia prawne lub wnioski regulacyjne.

Na przykład :

 • Zarządzanie ryzykiem i raportowanie go, monitorowanie operacji i transakcji w celu identyfikacji nieprawidłowości, zapobiegania oszustwom i ich wykrywania oraz wypełniania obowiązków związanych z kontrolą podatkową i powiadamianiem- 10 lat maksymalnie po zakończeniu kontroli wewnętrznych;
 • KYC (Poznaj swojego klienta)- Przeprowadzanie analizy KYC i weryfikacja klientów (zarówno firmy, jak i użytkowników fizycznych) przed podpisaniem umowy i klasyfikowanie ich w zależności od ryzyka – 6 lat po zakończeniu relacji umownej z klientem;
 • Faktura / rozliczenie – Rejestrowanie transakcji do celów księgowych i dotrzymywanie obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa finansowego – 10 lat od daty wystawienia faktury;
 • Poprawa efektywności naszych procesów i usług w przypadku reklamacji -5 lat po zakończeniu stosunku umownego z naszym klientem;
 • Gromadzenie wszystkich leadów B2Bi składanie oferty- 3 lata od daty rejestracji potencjalnego klienta;
 • Dostarczanie klientom nowych produktów i usług związanych ze sprzedażą i dostawą pojazdów- 3 lata od daty wydarzenia;
 • Świadczenie usług administracyjnych takich jak przygotowanie i dostawa dokumentów identyfikacyjnych pojazdu. Zarządzanie sprawami administracyjnymi – 10 lat od sprzedaży;
 • Zarządzanie kontraktami i relacjami z klientem – 5 lat po zakończeniu relacji z klientem;
 • Dostawa samochodu używanego – 7 lat od dnia dostarczenia do klienta;
 • Kampanie marketingowe i komunikacja – 2 lata od daty wydarzenia;
 • Zarządzanie ankietami - Ankieta relacji wysyłana do klientów w celu oszacowania poziomu ich zadowolenia w celu poznania i doskonalenia jakości obsługi – 3 lata od daty wydarzenia;
 • Organizacja wydarzeń – 5 lat od zakończenia imprezy; Badania i rozwój w celu przeprowadzenia badań statystycznych i opracowania modeli predykcyjnych – Czas trwania projektu B+R.

9. JAK PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INFORMACJI O PRYWATNOŚCI?

W świecie, w którym technologia stale się zmienia, regularnie przeglądamy niniejszą Informację o ochronie prywatności i aktualizujemy ją w razie potrzeby.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją tego dokumentu online, a o wszelkich istotnych zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej lub naszych standardowych kanałów komunikacji.

 

Aneks 1

Przetwarzanie danych osobowych w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

 

Jesteśmy częścią Grupy Bankowej, która musi przyjąć i utrzymywać solidny program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) dla wszystkich swoich centralnie zarządzanych podmiotów, program przeciwdziałania korupcji, a także mechanizm zapewniający zgodność z sankcjami międzynarodowymi (tj. wszystkimi sankcjami gospodarczymi lub handlowymi, w tym przepisami ustawowymi, wykonawczymi, środkami ograniczającymi, embargami i środkami zamrożenia aktywów z nimi związanymi, które są ogłaszane, administrowane, nakładane lub stosowane przez Republikę Francuską, Unię Europejską, „Urząd of Foreign Assets Control” Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz wszelkich właściwych organów na terytoriach, na których ma siedzibę Grupa BNP Paribas).

W tym kontekście działamy jako współadministratorzy z BNP Paribas SA, spółką dominującą Grupy BNP Paribas (termin „my” użyty w niniejszym załączniku obejmuje zatem również BNP Paribas SA).

Aby zachować zgodność z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz sankcjami międzynarodowymi, wykonujemy wymienione poniżej operacje przetwarzania w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych:

 • Program Poznaj swojego klienta (KYC) rozsądnie zaprojektowany w celu identyfikacji, weryfikacji i aktualizacji tożsamości naszych klientów, w tym, w stosownych przypadkach, ich odpowiednich właścicieli rzeczywistych i agentów;
 • Wzmocniona czujność wobec klientów wysokiego ryzyka, osób eksponowanych politycznie lub „PEPs” (PEP to osoby określone w przepisach, które ze względu na swoją funkcję lub pozycję (polityczną, jurysdykcyjną lub administracyjną) są bardziej narażone na te ryzyka), a także w sytuacjach podwyższonego ryzyka;
 • Pisemne zasady, procedury i kontrole opracowane w sposób racjonalny, mające na celu zapewnienie, że Bank nie nawiązuje ani nie utrzymuje relacji z bankami pozornymi;
 • Polityka, oparta na wewnętrznej ocenie ryzyka i warunków ekonomicznych, dotycząca generalnie zakazu zawierania transakcji lub angażowania się w inny sposób, niezależnie od waluty, w jakąkolwiek działalność lub działalność gospodarczą:
  • w imieniu lub na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organizacji podlegającej sankcjom Republiki Francuskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub, w niektórych przypadkach, innym sankcjom lokalnym na terytoriach, na których Grupa działa;
  • bezpośrednio lub pośrednio obejmujące terytoria objęte sankcjami, w tym Krym/Sewastopol, Kubę, Iran, Koreę Północną lub Syrię;
  • z udziałem instytucji finansowych lub terytoriów, które mogą być powiązane lub kontrolowane przez organizacje terrorystyczne, uznane za takie przez właściwe organy we Francji, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych lub Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • sprawdzanie bazy danych klientów i sprawdzanie transakcji, które są racjonalnie zaprojektowane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • Systemy i procesy zaprojektowane do wykrywania i zgłaszania podejrzanych działań odpowiednim organom regulacyjnym;
 • Program zgodności rozsądnie zaprojektowany w celu zapobiegania i wykrywania przekupstwa, korupcji i bezprawnego wpływu zgodnie z francuskim prawem Sapin II, US FCPA i brytyjską ustawą o łapówkarstwie.

W tym kontekście używamy:

  • usługi świadczone przez zewnętrznych dostawców, którzy prowadzą listy PEP, takie jak Dow Jones Factiva (dostarczana przez Dow Jones & Company, Inc.) oraz usługa World-Check (dostarczana przez REFINITIV, REFINITIV US LLC i London Bank of Exchanges);
  • publiczne informacje dostępne w prasie na temat faktów związanych z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub korupcją;
  • znajomość ryzykownych zachowań lub sytuacji (istnienie zgłoszenia podejrzanej transakcji lub równoważne), które można zidentyfikować na poziomie Grupy BNP Paribas.

Przeprowadzamy te kontrole, kiedy wchodzisz z nami w relację, ale także przez cały czas trwania relacji, którą utrzymujemy z Tobą, zarówno w odniesieniu do Ciebie, jak i transakcji, które przeprowadzasz. Po zakończeniu relacji i jeśli byłeś przedmiotem ostrzeżenia, informacje te będą przechowywane w celu zidentyfikowania Cię i dostosowania naszych kontroli, jeśli nawiążesz relację z podmiotem z Grupy BNP Paribas lub w ramach transakcji, której jesteś stroną.

Aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, wymieniamy informacje zebrane na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałania korupcji lub sankcji międzynarodowych pomiędzy podmiotami z Grupy BNP Paribas. W przypadku wymiany Twoich danych z krajami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, transfery podlegają standardowym klauzulom umownym Komisji Europejskiej. W przypadku gromadzenia i wymiany dodatkowych danych w celu zapewnienia zgodności z przepisami krajów spoza UE, przetwarzanie to jest niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Grupie BNP Paribas i jej podmiotom wywiązywania się z obowiązków prawnych oraz unikanie lokalne sankcje.

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i bezpieczeństwie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.