Zásady ochrany osobních údajů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: červenec 2024

Úvodní část: Hlavní změny

Jako důvěryhodný partner je pro skupinu BNP Paribas důležitá ochrana vašich osobních údajů.

Vylepšili jsme naše Oznámení o ochraně osobních údajů tím, že jsme transparentnější ohledně následujících informací:

 • zpracovatelské činnosti týkající se komerčního vyhledávání
 • zpracovatelské činnosti související s bojem proti praní špinavých peněz a financováním terorismu a mezinárodními sankcemi (zmrazení majetku)

ÚVOD

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně; pro tento účel, skupina BNP Paribas přijala pevné zásady ve své Chartě ochrany osobních údajů dostupné na BNP Paribas - Charta ochrany osobních údajů (group.bnpparibas).

Arval Trading („My“) jako správce údajů odpovídá za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v rámci svých činností.

Naše podnikání spočívá v přeprodeji ojetých vozidel profesionálům v mezinárodním měřítku a umožnění jim přístupu ke všem prodejům organizovaným skupinou Arval.

Jako součást integrované bankovně-pojišťovací skupiny ve spolupráci s různými subjekty skupiny BNP Paribas poskytujeme našim klientům celou řadu bankovních, pojišťovacích a leasingových produktů a služeb.

Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětlit, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak je můžete kontrolovat a spravovat.

1. VZTAHUJE SE NA VÁS TOTO OZNÁMENÍ?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na vás vztahuje, pokud jste („Vy“):

 • ručitelé;
 • příjemci vašich platebních transakcí;
 • příjemci vašich smluv nebo pojistných smluv a svěřenských fondů;
 • konečnými skutečnými vlastníky;
 • akcionáři společnosti;
 • zástupci právnické osoby;
 • poskytovatel služeb a personál obchodních partnerů.

Když nám poskytujete osobní údaje týkající se jiných osob, ujistěte se, že jste je informovali o zveřejnění jejich osobních údajů a vyzvali je, aby si přečetli toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Zajistíme totéž, kdykoli to bude možné (například když budeme mít kontaktní údaje dané osoby).

2. JAK MŮŽETE KONTROLOVAT ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PROVOZUJEME NA SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH?

Máte práva, která vám umožňují vykonávat účinnou kontrolu nad vašimi osobními údaji a nad tím, jak je zpracováváme.

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva, zašlete prosím žádost poštou na následující adresu: Arval Trading Parc d'Activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde, 74370, Epagny Metz-Tessy, France nebo na našich webových stránkách [1] se skenem / kopií případně svůj občanský průkaz.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho používání vašich osobních údajů podle tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese: privacy.arvaltrading@arval.fr.

2.1. MŮŽETE POŽÁDAT O PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pokud si přejete mít přístup ke svým osobním údajům, poskytneme vám kopii vámi požadovaných osobních údajů spolu s informacemi souvisejícími s jejich zpracováním.

Vaše právo na přístup může být omezeno v případech stanovených zákony a předpisy. To platí pro předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které nám zakazují poskytnout vám přímý přístup k vašim osobním údajům zpracovávaným pro tento účel. V tomto případě musíte uplatnit své právo na přístup u CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) ve Francii, která si od nás údaje vyžádá.

2.2. MŮŽETE POŽÁDAT O OPRAVU SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o odpovídající úpravu či doplnění těchto osobních údajů. V některých případech mohou být vyžadovány podpůrné dokumenty.

2.3. MŮŽETE POŽÁDAT O VYMAZÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud si přejete, můžete požádat o vymazání svých osobních údajů v rozsahu povoleném zákonem.

2.4. MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Pokud nesouhlasíte s činností zpracování založenou na oprávněném zájmu, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku tím, že nás budete přesně informovat o dotčené činnosti zpracování a důvodech vašeho odporu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud k tomu nebudou existovat závažné oprávněné důvody nebo pokud to nebude nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.5. MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY KOMERČNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely komerčního vyhledávání, včetně profilování, pokud je spojeno s tímto vyhledáváním.

2.6. POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE POZASTAVIT

Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které používáme, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, vaši žádost prověříme nebo prošetříme. Můžete nás požádat, abychom pozastavili používání vašich osobních údajů, zatímco budeme zkoumat vaši žádost.

2.7. MÁTE PRÁVO PROTI AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODNUTÍ

V zásadě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování založeném na profilování nebo jiném, které má právní účinky nebo se Vás významně dotýká. Takové rozhodnutí však můžeme zautomatizovat, pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy s námi, povolené nařízením nebo pokud jste k tomu dali souhlas.

V každém případě máte právo napadnout rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a požádat o zásah kompetentní osoby k přezkoumání rozhodnutí.

2.8. SVŮJ SOUHLAS MŮŽETE ODVOLAT

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

2.9. MŮŽETE POŽÁDAT O PŘENOSITELNOST ČÁSTI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je to technicky možné, můžete požádat, abychom tuto kopii předali třetí straně.

2.10. JAK PODAT STÍŽNOST U CNIL

Kromě výše uvedených práv můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je obvykle úřad v místě vašeho bydliště, například CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) ve Francii.

3. PROČ A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

V této části vám vysvětlíme, proč zpracováváme vaše osobní údaje a jaký právní základ pro to zpracováváme.

3.1. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S NAŠIMI RŮZNÝMI REGULAČNÍMI POVINNOSTMI

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, když je to nezbytné k tomu, abychom mohli dodržovat předpisy, kterým podléháme, zejména bankovní a finanční předpisy.

3.1.1. Vaše osobní údaje používáme k:

 • řídit a hlásit rizika (finanční, úvěrová, právní, compliance nebo reputační rizika atd.), která mohou skupině BNP Paribas vzniknout v průběhu jejích činností;
 • přispívat k boji proti daňovým únikům a plnit povinnosti daňové kontroly a oznamování;
 • zaznamenávat transakce pro účetní účely;
 • prevence, odhalování a hlášení rizik souvisejících se společenskou odpovědností podniků a udržitelným rozvojem;
 • odhalovat úplatky a předcházet jim;
 • dodržovat ustanovení platná pro poskytovatele důvěryhodných služeb, kteří vydávají certifikáty pro elektronický podpis;
 • vyměňovat a oznamovat různé operace, transakce nebo různé příkazy nebo reagovat na oficiální žádost od řádně oprávněných místních nebo zahraničních finančních, daňových, správních, trestních nebo soudních orgánů, rozhodců nebo mediátorů, orgánů činných v trestním řízení, veřejných nebo veřejných orgánů.

3.1.2. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Jako součást bankovní skupiny musíme mít v každém z našich centrálně řízených subjektů silný systém proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/TF) a také uplatňování místních, evropských a mezinárodních sankcí.

V této souvislosti jsme společnými správci s BNP Paribas SA, mateřskou společností skupiny BNP Paribas (pojem „my“ v této části zahrnuje také BNP Paribas SA).

Zpracovatelské činnosti prováděné za účelem splnění těchto zákonných povinností jsou podrobně uvedeny v příloze 1.

3.2. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME ZA ÚČELEM USPOKOJENÍ NAŠEHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU NEBO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU TŘETÍ STRANY

Pokud zakládáme činnost zpracování na oprávněném zájmu, vyvažujeme tento zájem s vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami, abychom mezi nimi zajistili spravedlivou rovnováhu. Chcete-li získat více informací o oprávněném zájmu sledovaném činností zpracování, kontaktujte nás na adrese privacy.arvaltrading@arval.fr.

 

3.2.1. Vaše osobní údaje používáme:

 • k navázání kontaktu s vámi, aby byla vaše společnost registrována jako profesionální obchodník společností Arval Trading a aby se mohla zúčastnit aukce nebo nákupu Motortrade;
 • zajistit realizaci kupní smlouvy ojetého vozidla, dodání a vyúčtování platební transakce;
 • dodat vozidlo na místo dle výběru vaší společnosti, případně s vybavením spojeným s nabíjecími zařízeními pro elektromobily ve spolupráci s vybranými poskytovateli služeb;
 • pro svolávací akce od výrobců originálního vybavení v případě závady;
 • spravovat pokuty za dopravu a parkování obdržené po prodeji;
 • ke správě účtu našeho klienta. Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem správy účtů našich klientů, správy smluvního vztahu s našimi klientskými společnostmi, jejichž jste zaměstnancem, nebo abychom vás informovali o vývoji našich služeb;
 • provádět průzkumy: můžeme zpracovávat osobní údaje, když vám zašleme průzkum za účelem zlepšení našich služeb a našich produktů tím, že se vás zeptáme na váš názor a změříme vaši spokojenost;
 • abychom vám poskytli přístup k naší digitální platformě Motortrade. Můžeme zpracovávat osobní údaje, když používáte naše digitální platformy pro několik účelů (pro správu vašich osobních údajů nebo osobních údajů vozidla);
 • řídit řešení sporů, pomáhat vám a reagovat na vaše požadavky a stížnosti;
 • umožnit přístup do prostor a aktiv společnosti Arval Trading. Můžeme zpracovávat osobní údaje, když nás navštívíte v našich prostorách;
 • spravovat fakturaci a inkasa;
 • k pojišťovacím účelům;
 • umožnit přístup do prostor a majetku společnosti Arval. Můžeme zpracovávat osobní údaje, když nás navštívíte v našich prostorách, abychom zachovali náležitou kontrolu přístupu a zabezpečení;
 • komunikovat s vámi. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás chcete kontaktovat, když nás žádáte o určité informace o naší společnosti nebo našich službách nebo když je třeba aktualizovat smlouvu;
 • spravovat stávající dluhy (identifikace zákazníků s nesplacenými dluhy);
 • reagovat na vaše požadavky a pomáhat vám;
 • řídit konec smlouvy;
 • abychom řídili rizika, kterým jsme vystaveni:
  • vedeme důkazy o operacích nebo transakcích, a to i ve formě elektronických důkazů;
  • sledujeme vaše transakce za účelem správy, předcházení a odhalování podvodů;
  • vymáháme dluhy;
  • vyřizujeme právní nároky a soudní obranu;
  • vyvíjíme individuální statistické modely pro definování vaší bonity;
 • k provádění finančních transakcí, jako je prodej dluhových portfolií, sekuritizace, financování nebo refinancování skupiny BNP Paribas.
 • zlepšit kybernetickou bezpečnost, spravovat naše platformy a webové stránky a zajistit kontinuitu podnikání;
 • implementovat IT řešení;
 • udržovat informační systémy v provozuschopném stavu;
 • používat video dohled, aby se zabránilo zraněním a škodám na osobách a majetku;
 • ke zlepšení automatizace a efektivity našich provozních procesů a zákaznických služeb (například automatické vyřizování stížností, sledování vašich požadavků a zlepšování vaší spokojenosti na základě osobních údajů shromážděných při našich interakcích s vámi, jako jsou telefonní záznamy, e-maily nebo chaty);
 • prodávat ojetá vozidla;
 • k poskytování hlášení;
 • k poskytování poradenských služeb;
 • ke správě požadavků na údržbu, poruchy, prohlídky vozidel a opravy škod;
 • provádět statistické studie a vyvíjet prediktivní a deskriptivní modely:
  • pro komerční účely: identifikovat produkty a služby, které pravděpodobně nejlépe vyhovují vašim potřebám, vytvářet nové nabídky nebo identifikovat nové trendy mezi našimi zákazníky, rozvíjet naši obchodní politiku s ohledem na preference našich zákazníků;
  • pro účely bezpečnosti: předcházení potenciálním incidentům a zlepšení řízení bezpečnosti;
  • pro účely dodržování předpisů (např. boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu) a pro účely řízení rizik;
  • pro účely předcházení podvodům;
 • organizovat soutěže, loterie, propagační akce, události, provádět průzkumy názorů a spokojenosti zákazníků.
 • Jste-li zaměstnancem našeho zákazníka, používáme vaše osobní údaje:
  • Ke správě účtů našich zákazníků, ke správě smluvních vztahů s našimi zákazníky, jejichž jste zaměstnancem, nebo k vašemu informování o vývoji našich služeb;
  • k umožnění  přístupu k našim digitálním platformám. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když používáte naše digitální platformy;
  • k řešení sporů, abychom vám mohli pomáhat a odpovídat na vaše požadavky a stížnosti;
 • k zajištění přístupu do prostor a k majetku společnosti Arval. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás navštívíte v našich prostorách, abychom mohli udržovat odpovídající kontrolu přístupu a zabezpečení;
 • ke komunikaci s vámi. Osobní údaje můžeme zpracovávat, když nás chcete kontaktovat, když nás požádáte o informace o naší společnosti nebo našich službách nebo když je třeba aktualizovat smlouvu;
 • za účelem zajišťování reportingu našim zákazníkům;
  • za účelem poskytování poradenských služeb našim zákazníkům;

3.2.2. Vaše osobní údaje využíváme k zasílání obchodních nabídek elektronicky a telefonicky

Jako součást skupiny BNP Paribas vám chceme nabídnout přístup k celé řadě produktů a služeb, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Poté, co se stanete zákazníkem, a nevyjádříte-li svůj nesouhlas, můžeme vám tyto nabídky našich produktů a služeb a produktů a služeb Skupiny zasílat elektronicky, pokud jsou podobné těm, které jste si již objednali.

Budeme dbát na to, aby se tyto obchodní nabídky týkaly produktů nebo služeb, které odpovídají vašim potřebám a doplňují ty, které již máte, aby byly naše zájmy vyvážené.

Nevyjádříte-li s tím nesouhlas, můžeme vám také zasílat nabídky týkající se našich produktů a služeb, jakož i produktů a služeb Skupiny a našich důvěryhodných partnerů, a to telefonicky a prostřednictvím e-mailu.

3.2.3. Vaše osobní údaje analyzujeme, abychom provedli standardní profilování za účelem personalizace našich produktů a nabídek

Abychom mohli zlepšit vaši zkušenost a spokojenost, musíme určit skupinu zákazníků, do které patříte. Za tímto účelem sestavujeme standardní profil z příslušných údajů, které vybíráme z následujících informací:

- co jste nám sdělili přímo během našich interakcí s vámi nebo když se přihlásíte k odběru produktu nebo služby;

- v souvislosti s vaším používáním našich produktů nebo služeb;

- z vašeho používání našich různých kanálů: webových stránek a aplikací (například pokud vám vyhovuje digitální technologie, pokud preferujete cestu zákazníka k odběru produktu nebo službu s větší autonomií (sebeobsluha);

Pokud nevznesete námitky, provedeme tuto personalizaci na základě standardního profilování. Můžeme jít ještě dále, abychom lépe vyhovovali vašim potřebám, pokud s tím souhlasíte, provedením přizpůsobení na míru, jak je popsáno níže.

3.3. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY, POKUD JSTE K TOMU DALI SOUHLAS

Pro určité zpracování osobních údajů vám poskytneme konkrétní informace a požádáme vás o souhlas. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Zejména vás žádáme o souhlas s:

 • personalizace našich nabídek a našich produktů nebo služeb na míru založená na sofistikovanějším profilování s cílem předvídat vaše potřeby a chování;
 • jakékoli elektronické nabídky produktů a služeb, které nejsou podobné těm, které jste si předplatili, nebo produktů a služeb našich důvěryhodných partnerů;
 • použití vašich údajů o prohlížení (cookies) ke komerčním účelům nebo ke zlepšení znalosti vašeho profilu.

V případě potřeby můžete být požádáni o dodatečný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

4. JAKÉ DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, což jsou jakékoli informace, které vás identifikují nebo umožňují vaši identifikaci.

V závislosti mimo jiné na typech produktů nebo služeb, které vám poskytujeme, a na interakcích, které s vámi vedeme, shromažďujeme o vás různé typy osobních údajů:

 • Identifikační údaje : například celé jméno, pohlaví, místo a datum narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo řidičského průkazu, fotografie, podpis;
 • Kontaktní údaje : poštovní adresa (soukromá nebo profesní), e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • Údaje týkající se vašich zvyků a preferencí při používání našich produktů a služeb ;
 • Údaje shromážděné z našich interakcí s vámi : například vaše komentáře, návrhy, potřeby shromážděné během našich osobních a online výměn s vámi během telefonické komunikace (konverzace), diskuse prostřednictvím e-mailu, chatu, chatbotu, výměn na našich stránkách sociálních médií a vaše nejnovější stížnosti. Vaše údaje o připojení a sledování, jako jsou soubory cookie a sledovače pro jiné než reklamní nebo analytické účely na našich webových stránkách, online službách, aplikacích, stránkách sociálních médií;
 • Údaje týkající se smlouvy o prodeji vozidla a souvisejícího vozidla (např. identifikační číslo zákazníka, číslo smlouvy, identifikační číslo vozidla, poznávací značka vozidla);
 • Údaje týkající se pojistných smluv a souvisejících nároků (například historie pojistných událostí, včetně vyplacených oprav a odškodnění, posouzení odpovědnosti, zprávy odborníků a odhadců, identifikace obětí a zranění);
 • Údaje shromážděné z CCTV systému (včetně CCTV);
 • Údaje o vašich zařízeních (mobilní telefon, počítač, tablet atd.): IP adresa, technické specifikace a jedinečné identifikační údaje;
 • Personalizované přihlašovací údaje nebo bezpečnostní funkce používané k přihlášení na web a aplikace Arval Trading
 • Bankovní a finanční informace týkající se produktů a služeb, které máte: např. údaje o bankovním účtu, vlastněné a využívané produkty a služby (úvěr, pojištění), číslo kreditní karty, platební incidenty;
 • Údaje o transakcích: transakce zahrnující údaje o příjemci, jako jsou celá jména, adresy a kontaktní údaje, jakož i údaje o bankovních transakcích, částka, datum, čas a typ transakce (kreditní karta, převod, šek, inkaso);

Můžeme shromažďovat údaje týkající se trestných činů za dodržení přísných podmínek stanovených v nařízeních o ochraně údajů.

5. OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás; můžeme však shromažďovat osobní údaje i z jiných zdrojů.

Někdy shromažďujeme údaje z veřejných zdrojů:

 • publikace/databáze zpřístupněné oficiálními orgány nebo třetími stranami (například Úřední věstník Francouzské republiky, Obchodní a obchodní rejstřík, databáze spravované orgány dohledu nad finančním sektorem);
 • webové stránky/stránky sociálních médií právnických osob nebo firemních zákazníků obsahující informace, které jste zveřejnili (např. vaše vlastní webové stránky nebo stránka sociálních médií);
 • veřejné informace, jako jsou ty zveřejněné v tisku.

Osobní údaje shromažďujeme také od třetích stran:

 • další subjekty skupiny BNP Paribas;
 • našich zákazníků;
 • naši obchodní partneři;
 • poskytovatelé služeb vytváření plateb a agregátoři účtů (poskytovatelé služeb informací o účtu);
 • třetí strany, jako jsou agentury pro úvěrové reference a agentury pro prevenci podvodů;
 • od zprostředkovatelů údajů, kteří jsou odpovědní za to, že budou shromažďovat relevantní informace zákonným způsobem.

6. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ?

a) Se subjekty skupiny BNP Paribas

Jako člen skupiny BNP Paribas úzce spolupracujeme s ostatními společnostmi skupiny po celém světě.

Vaše osobní údaje proto mohou být případně sdíleny mezi subjekty skupiny BNP Paribas za účelem:

 • dodržovat naše různé zákonné a regulační povinnosti popsané výše;
 • splňují naše oprávněné zájmy, kterými jsou:
 • řídit, předcházet, odhalovat podvody;

  • provádět statistické studie a vyvíjet prediktivní a popisné modely pro obchodní účely, bezpečnost, dodržování předpisů, řízení rizik a boj proti podvodům;
  • zlepšit spolehlivost určitých údajů, které se vás týkají, v držení jiných subjektů skupiny;
  • nabídnout vám přístup ke všem produktům a službám skupiny, které nejlépe vyhovují vašim potřebám a přáním;
  • přizpůsobovat obsah a ceny produktů a služeb;

Naše financování a naše refinancování rovněž představují oprávněný zájem, z něhož vyplývá, že vaše osobní údaje jsou sdíleny se subjekty skupiny BNP Paribas, které zajišťují naše refinancování.

Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny mezi společnostmi skupiny Arval za účelem provádění statistických studií a vývoje prediktivních a popisných modelů pro komerční účely, účely zabezpečení, dodržování předpisů, řízení rizik a boj proti podvodům.

V této souvislosti můžeme My a tyto další společnosti skupiny Arval vystupovat jako společní správci pomocí společného nástroje, jehož prostřednictvím dochází ke sdílenému přístupu a vzájemnému využívání osobních údajů zákazníků a řidičů.

Žádosti subjektů údajů týkající se práv, která se jich týkají, mohou být předloženy kterémukoli ze společných správců. Společní správci se budou o těchto žádostech vzájemně informovat a vzájemně se podporovat při jejich vyřizování.

Zpracování je založeno na oprávněném zájmu společných správců zlepšit své produkty a služby prováděním takových statistických studií.

b) S příjemci mimo skupinu BNP Paribas a subdodavateli

Abychom splnili některé z účelů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme v případě potřeby sdílet vaše osobní údaje s:

 • dodavatelé, kteří provádějí služby naším jménem (například IT služby, logistika, tiskové služby, telekomunikace, vymáhání pohledávek, poradenství a distribuce a marketing).
 • bankovní a obchodní partneři, nezávislí zástupci, zprostředkovatelé nebo makléři, finanční instituce, protistrany, obchodní registry, se kterými jsme ve vztahu, pokud je tento přenos nezbytný k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby a produkty nebo provádět naše smluvní závazky nebo transakce (např. banky, korespondenční banky, custodiani, emitenti cenných papírů, platební agenti, směnárenské platformy, pojišťovny, provozovatelé platebních systémů, vydavatelé nebo zprostředkovatelé platebních karet, vzájemné záruční společnosti nebo finanční záruční instituce);
 • místní nebo zahraniční finanční, daňové, správní, trestní nebo soudní orgány, rozhodci nebo mediátoři, orgány veřejné moci nebo instituce (například Banque de France, Caisse des dépôts et des consignations), kterým my nebo kterýkoli člen BNP Group Paribas, jsou povinni zveřejnit v souvislosti s:
  • jejich žádost;
  • naši obranu, jednání nebo řízení;
  • dodržování jakéhokoli nařízení nebo doporučení vydaného příslušným orgánem, který se vztahuje na nás nebo kteréhokoli člena skupiny BNP Paribas;
 • poskytovatelé platebních služeb třetích stran (informace o vašich bankovních účtech), za účelem poskytnutí služby iniciace platby nebo informování o účtu, pokud jste souhlasili s předáním svých osobních údajů takové třetí straně;
 • určitým regulovaným profesím, jako jsou právníci, notáři nebo auditoři, je-li to za určitých okolností nezbytné (soudní spory, audit atd.), a také našim pojistitelům nebo skutečnému nebo navrhovanému nabyvateli společností nebo činností skupiny BNP Paribas.

7. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě mezinárodních přenosů z Evropského hospodářského prostoru (EHP) do země mimo EHP může dojít k předání vašich osobních údajů. Pokud Evropská komise uznala, že země mimo EHP nabízí odpovídající úroveň ochrany údajů, mohou být vaše osobní údaje předány na tomto základě.

 

U převodů do zemí mimo EHP, kde úroveň ochrany nebyla Evropskou komisí uznána za přiměřenou, se budeme spoléhat buď na výjimku použitelnou pro konkrétní situaci (například pokud je převod nezbytný k plnění naší smlouvy s vámi , například při provádění mezinárodní platby) nebo zavedeme jedno z následujících zabezpečení, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů:

 • Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;
 • Závazná podniková pravidla.

Chcete-li získat kopii těchto záruk nebo podrobnosti o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat písemnou žádost, jak je uvedeno na adrese privacy.arvaltrading@arval.fr.

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění platných zákonů a předpisů nebo po další období v souvislosti s našimi provozními požadavky, jako je vedení řádných účtů, usnadnění řízení vztahů se zákazníky a reakce na právní nároky nebo požadavky regulačních orgánů.

Například :

 • Řízení a hlášení rizik, sledování operací a transakcí s cílem identifikovat odchylky, předcházet podvodům a odhalovat je a plnit daňové kontrolní a oznamovací povinnostimaximálně 10 let po ukončení interních kontrol;
 • KYC (Poznej svého zákazníka)– Provádění analýzy a kontroly KYC u klientů (firem i fyzických uživatelů) před podpisem smlouvy a jejich klasifikace v závislosti na riziku – 6 let po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem;
 • Fakturace / vyúčtování– Zaznamenávání transakcí pro účely účetnictví a dodržování zákonných povinností týkajících se finančního zabezpečení – 10 let po datu vystavení faktury;
 • Zlepšování efektivity našich procesů a služeb v případě stížností –5 let po ukončení smluvního vztahu s naším zákazníkem;
 • Shromažďování všech B2B leadůa podávání nabídek– 3 roky od data registrace potenciálních zákazníků;
 • Poskytování nových produktů a služeb zákazníkům související prodejem a dodávkou vozidel– 3 roky po datu události;
 • Poskytování administrativních služeb, jako je příprava a doručování identifikačních dokladů vozidel. Správa administrativních záležitostí – 10 let po prodeji;
 • Správa smluv a vztahů s klienty – 5 let po ukončení vztahu se zákazníkem;
 • Dodání vozu z druhé ruky – 7 let od data dodání zákazníkovi;
 • Marketingové kampaně a komunikace – 2 roky po datu konání akce;
 • Řízení průzkumu – průzkum vztahů zasílaný klientům za účelem zjištění míry spokojenosti klientů, aby bylo možné zjistit a zlepšit kvalitu služeb – 3 roky po datu události;
 • Organizace akcí – 5 let po skončení akce;
 • výzkum a vývojza účelem provádění statistických studií a vývoje prediktivních modelů – Doba trvání VaV projektu.

9. JAK SE ŘÍDIT TÍMTO OZNÁMENÍM O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Ve světě, kde se technologie neustále mění, pravidelně kontrolujeme toto Oznámení o ochraně osobních údajů a podle potřeby je aktualizujeme.

Doporučujeme vám přečíst si nejnovější verzi tohoto dokumentu online a o všech významných změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo našich standardních komunikačních kanálů.

 

Příloha 1

Zpracování osobních údajů pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu

 

Jsme součástí bankovní skupiny, která musí přijmout a udržovat silný program boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) pro všechny své centrálně řízené subjekty, protikorupční program a také mechanismus k zajištění dodržování mezinárodních sankcí (tj. všech ekonomických nebo obchodních sankcí, včetně zákonů, nařízení, omezujících opatření, embarg a opatření na zmrazení majetku s nimi spojených, které jsou vyhlášeny, spravovány, ukládány nebo uplatňovány Francouzskou republikou, Evropskou unií, „Úřadem of Foreign Assets Control“ Ministerstva financí Spojených států amerických a jakéhokoli příslušného úřadu na územích, kde je usazena skupina BNP Paribas).

V této souvislosti vystupujeme jako společní správci s BNP Paribas SA, mateřskou společností skupiny BNP Paribas (pojem „my“ použitý v této příloze proto zahrnuje také BNP Paribas SA).

Abychom dodrželi závazky AML/CFT a mezinárodní sankce, provádíme operace zpracování uvedené níže, abychom splnili naše zákonné povinnosti:

 • Program Poznej svého zákazníka (KYC) přiměřeně navržený tak, aby identifikoval, ověřoval a aktualizoval totožnost našich zákazníků, případně včetně jejich příslušných skutečných vlastníků a zástupců;
 • Zvýšená ostražitost pro vysoce rizikové zákazníky, politicky exponované osoby nebo „PEP“ (PEP jsou osoby definované předpisy, které jsou z důvodu své funkce nebo postavení (politické, jurisdikční nebo správní) více vystaveny těmto rizikům), jakož i pro situace se zvýšeným rizikem;
 • Písemné zásady, postupy a kontroly přiměřeně navržené tak, aby zajistily, že banka nenaváže ani neudržuje vztahy s fiktivními bankami;
 • Zásady založené na interním posouzení rizik a ekonomických podmínek obecně neobchodovat ani se jinak nezapojovat, bez ohledu na měnu, do žádné činnosti nebo podnikání:
  • jménem nebo ve prospěch jakékoli osoby, subjektu nebo organizace, na kterou se vztahují sankce ze strany Francouzské republiky, Evropské unie, Spojených států amerických, Organizace spojených národů nebo v určitých případech jiné místní sankce na územích, kde Skupina působí;
  • přímo či nepřímo zahrnující sankcionovaná území, včetně Krymu/Sevastopolu, Kuby, Íránu, Severní Koreje nebo Sýrie;
  • zahrnující finanční instituce nebo území, která mohou být propojena nebo kontrolována teroristickými organizacemi, uznanými jako takové příslušnými orgány ve Francii, Evropské unii, Spojených státech nebo OSN.
 • Prověřování zákaznických databází a prověřování transakcí přiměřeně navržené tak, aby zajistilo soulad s platnými zákony;
 • Systémy a procesy určené k detekci a hlášení podezřelé činnosti příslušným regulačním orgánům;
 • Program shody přiměřeně navržený k prevenci a odhalování úplatkářství, korupce a nezákonného ovlivňování podle francouzského zákona Sapin II, amerického FCPA a britského zákona o úplatcích.

V této souvislosti používáme:

  • služby poskytované externími poskytovateli, kteří vedou seznamy PEP, jako je Dow Jones Factiva (poskytovaný společností Dow Jones & Company, Inc.) a služba World-Check (poskytovaná společnostmi REFINITIV, REFINITIV US LLC a London Bank of Exchanges);
  • veřejné informace dostupné v tisku o skutečnostech souvisejících s praním špinavých peněz, financováním terorismu nebo korupcí;
  • znalost rizikového chování nebo situace (existence hlášení o podezřelé transakci nebo ekvivalentu), které lze identifikovat na úrovni skupiny BNP Paribas.

Tyto kontroly provádíme, když s námi vstupujete do vztahu, ale také během celého vztahu, který s vámi udržujeme, a to jak u vás, tak u transakcí, které provádíte. Na konci vztahu a pokud jste byli předmětem varování, budou tyto informace uchovávány, abychom vás mohli identifikovat a přizpůsobit naše kontroly, pokud vstoupíte do vztahu se subjektem skupiny BNP Paribas nebo v rámci transakce, jejíž jste stranou.

Abychom splnili naše zákonné povinnosti, vyměňujeme si informace shromážděné pro účely AML/CFT, protikorupčních nebo mezinárodních sankcí mezi subjekty skupiny BNP Paribas. Při výměně vašich údajů se zeměmi mimo Evropský hospodářský prostor, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany, se přenosy řídí standardními smluvními doložkami Evropské komise. Když jsou shromažďovány a vyměňovány další údaje za účelem dodržení předpisů zemí mimo EU, je toto zpracování nezbytné pro náš oprávněný zájem, kterým je umožnit skupině BNP Paribas a jejím subjektům plnit své zákonné povinnosti a vyhnout se místní sankce.

 

 

Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a zabezpečení, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.