Právní upozornění

Právě jste se přihlásili na webové stránky arvaltrading.com

Uživatelé a návštěvníci webu arvaltrading.com jsou upozorněni na tato právní upozornění :

  • Registrované jméno redaktora: ARVAL TRADING
  • Société par actions simplifiée ( francouzská forma zjednodušené akciové společnosti) se základním kapitálem: 250 000 EUR
  • Č. obchodního rejstříku Annecy 422 852 244
  • Sídlo: Parc d'Activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde, 74370, Epagny Metz-Tessy, France
  • DIČ v rámci Společenství: FR56 422 852 244
  • Kontakt: Chloé Pensivy, marketingový manažer (communication@arvaltrading.com)
  • Ředitel publikace: pan Bruno Rousset – generální ředitel

Redaktor se zavazuje dodržovat všechna pravidla týkající se zřízení a používání webových stránek.

Společnost ARVAL TRADING také upozorňuje uživatele svých webových stránek na následující body:

1 - PŘÍSTUP NA STRÁNKY:

Uživatel této webové stránky uznává, že má dovednosti a prostředky nezbytné k přístupu a používání.

Je zdůrazněno , že podvodný přístup k informačnímu systému nebo jeho využívání, maření nebo narušování provozu takového systému nebo vkládání či podvodná úprava údajů v informačním systému představuje trestný čin postižitelný podle zákona.

Přístup na webovou stránku www.arvaltrading.com je bezplatný. Uživatel odpovídá za přístup ke své telekomunikační síti a náklady na její používání v souladu se způsoby stanovenými poskytovateli přístupu a telekomunikačními operátory.

2 – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

ARVAL TRADING je vlastníkem nebo držitelem práv ke všem prvkům, které tvoří tuto webovou stránku, jmenovitě k datům, nákresům, grafikám, fotografiím a zvukovým stopám. Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce, nahrávání, distribuce nebo opětovné vysílání obsahu této webové stránky jakýmkoli způsobem bez předchozího povolení společnosti ARVAL TRADING je zakázáno a představuje porušení sankcionované články L. 335-2 a násl. francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Značky editora webu www.arvaltrading.com a jeho partnerů, stejně jako loga objevující se na webu, jsou registrované ochranné známky. Úplná nebo částečná reprodukce těchto značek nebo jejich log, prováděná pomocí prvků stránky bez výslovného svolení editora, je proto zakázána podle článku L.713 - 2 francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Fotografické a obrazové titulky: Fotolia : © alexlmx ; © alotofpeople ; © cacaroot ; © contastwerkstatt ; © kritchanut ; © Kurt Kleeman ; © lassedesignen ; © lunamarina ; © magdal3na; © neirfy ; © photographee.eu; © puhhha ; © saklakova ; © závěrka81; © Syda Productions; © tomasz zadja ; © zhu difeng ; © zinkewych

3 - ODPOVĚDNOST:

ARVAL TRADING si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění opravit obsah těchto webových stránek . ARVAL TRADING rovněž odmítá veškerou odpovědnost v případě zpoždění, chyby nebo opomenutí v souvislosti s obsahem těchto stránek, jakož i v případě přerušení nebo nedostupnosti služby. Společnost ARVAL TRADING nemůže nést odpovědnost za rozhodnutí přijatá na základě informací na této webové stránce nebo za jakékoli jejich použití třetími stranami. Každá osoba, která si přeje používat jednu nebo více služeb a/nebo jeden nebo více produktů nabízených na webových stránkách , musí kontaktovat společnost ARVAL TRADING a získat informace o smluvních podmínkách a sazbách vztahujících se na tento produkt nebo tyto produkty a/nebo tuto službu nebo tyto služby.

Přístup k jakýmkoli produktům a službám prezentovaným na stránce může podléhat omezením pro určité osoby nebo v určitých zemích. Žádný z produktů a/nebo služeb nebude ARVAL TRADING dodán osobě, pokud to zakazují zákony její země původu nebo jakékoli jiné země, která se jí týká. Je však na všech dotčených osobách, aby si předem u svých obvyklých právních poradců ověřily, že jejich právní a fiskální status jim umožňuje přihlásit se k odběru produktů a/nebo služeb prezentovaných na stránce.

4 - TECHNICKÉ POŠKOZENÍ:

Společnost ARVAL TRADING nemůže nést odpovědnost za prvky, které jsou mimo její kontrolu, ani za škody, které mohou být způsobeny na technickém prostředí uživatele a zejména na jeho počítačích, softwaru, síťovém příslušenství a veškerém dalším hardwaru, který používá k získání přístupu nebo využití službu a/nebo informace.

5 - HYPERTEXTOVÉ ODKAZY:

Webové stránky www.arvaltrading.com obsahují hypertextové odkazy umožňující přístup na stránky, které nejsou kontrolovány společností ARVAL TRADING. V důsledku toho nemůže být posledně uvedený odpovědný za obsah internetových stránek, ke kterým má uživatel internetu přístup.

Předchozího souhlasu vydavatele nelze vytvořit žádný hypertextový odkaz na www.arvaltrading.com.

6 – SOUBORY COOKIE:

Uživatelé jsou informováni , že při návštěvě webu může být automaticky nainstalován a dočasně uložen soubor cookie do paměti nebo na jejich pevný disk. Cookie je prvek, který nelze použít k identifikaci uživatele, ale který slouží k registraci informací ve vztahu k jeho historii surfování. Uživatelé webových stránek potvrzují, že byli o této praxi informováni a dávají společnosti ARVAL TRADING povolení ji použít. Tento soubor cookie mohou zakázat prostřednictvím nastavení v softwaru svého prohlížeče.

7 - OSOBNÍ ÚDAJE:

Všechny informace zadané do formulářů jsou registrovány společností ARVAL TRADING, správcem údajů, aby společnost ARVAL TRADING, její agentury nebo společnosti, které ji tvoří, se sídlem v Evropské unii, na její žádost nebo souhlas, mohly kontaktovat uživatele internetu.

Shromážděné informace jsou informace potřebné k zodpovězení otázek položených uživatelem internetu a zasílání informačních zpráv komerčního a nekomerčního charakteru e-mailem. Funkce v našich informačních e-mailech vám umožňuje zrušit odběr.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání za podmínek stanovených zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, v platném znění, týkajícím se zpracování údajů a občanských svobod. Chcete-li jej uplatnit, musíte napsat na:

Arval Trading - Direction Marketing
Parc d'activités - La Ravoire, Route de la Bouvarde,
74370, Epagny Metz-Tessy, France

Údaje zpracované aplikacemi používanými na této stránce byly oznámeny Komisi Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL www.cnil.fr) pod číslem 1944476.